6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’a Göre Açılan Tasarrufun İptali Davalarının Sonuçları (6183 S. m. 31)

“İptal davalarının sonuçları”nı düzenleyen ve yukarıda açıklanan İİK. mad. 283’e paralel ve ayni içerikte bir hüküm[1], 6183 sayılı Kanun u ...