TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ AÇILABİLME SÜRESİ

İptal davalarının bağlı olduğu (açılabileceği) süre İİK. mad. 284’de gösterilmiştir…

I-Bu maddeye göre, iptal davasının «tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren» ...