Tüketici mahkemelerindeki uyuşmazlıklarda dava açılmadan arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olduğu ancak bu kuralın istisnalarından birisinin taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar olarak kabul edildiği- Mülkiyet hakkına dayalı el atmanın önlenmesini talep etmiş olmakla uyuşmazlığın taşınmazın aynına ilişkin olduğunun kabulü gerektiğinden uyuşmazlığın dava şartı arabuluculuk kapsamında bulunmadığı-
Tüketici mahkemelerindeki uyuşmazlıklarda dava açılmadan arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıysa da, bu kuralın istisnalarından birisinin de taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar olduğu- Mülkiyet hakkına dayalı el atmanın önlenmesini talepli uyuşmazlık taşınmazın aynına ilişkin olduğundan, uyuşmazlığın dava şartı arabuluculuk kapsamında bulunmadığı-
İcra takibine itirazın iptali davasında arabuluculuk faaliyetinin dava şartlarından olduğu, arabuluculuk faaliyeti tamamlanmadan davacı tarafın huzurdaki davayı açtığı gerekçesiyle davanın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine, karar verilmesi gerektiği- Davanın usulden reddine karar verildiğinden davalı lehine alacağın % 15'ine tekabül eden vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiği-
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 73/A maddesi ile getirilen dava şartı arabuluculuk ile ilgili düzenlemenin ise 28.07.2020 tarihinden sonra açılan davalar hakkında uygulanması gerektiği-
Menfi tespit davaları sonucunda verilen hükümler esasa yönelik olarak cebri icraya konu edilip infaz edilemeyeceğinden, ticari davalarda arabuluculuğa başvuruyu dava şartı olarak öngören madde hükmünün amaçsal yorumundan Yasa Koyucu'nun bilinçli olarak menfi tespit davalarını arabuluculuk dava şartına tabi tutmadığı- Davada ayrıca ipoteğin fekki talebi de olduğu gözetildiğinde, taşınmazın aynına ilişkin olması nedeniyle de zorunlu arabuluculuk kapsamında kalmadığı-
Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itirazlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı-
Telefon satışından kaynaklanan borcun tahsili amacıyla girişilen takip nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkin davada, tüketici işleminden kaynaklandığı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici mahkemesinin görevli olduğu- Yasada belirtilen istisnalar dışında tüketici mahkemelerinde görülen tüm davalar zorunlu arabuluculuk dava şartına tabi olduğu- Menfi tespit davalarının da yasada belirtilen istisnalardan olmadığı da sabit olduğundan arabuluculuk dava şartına tabi olduğu-
Davanın açıldığı tarihte, zorunlu arabuluculuğa ilişkin dava şartı yürürlükte olmadığından davanın dava şartı yokluğu nedeni ile usulden reddine karar verilmesi doğru görülmediği-
Davanın 27/07//2020 tarihinde açıldığı, davanın Tüketici Mahkemesinde görüldüğü, 6502 sayılı TKHK'nun 73/A maddesi ile getirilen dava şartı arabuluculuk ile ilgili düzenlemenin ise 28/07/2020 tarihinden sonra açılan davalar hakkında uygulanması gerektiği dikkate alındığında eldeki dava için uygulanmasının söz konusu olmayacağı-
Eğitim ücretinin tahsili amacıyla girişilen takip nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkin davanın, tüketici işleminden kaynaklandığı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici mahkemesinin görevli olduğu- Yasada belirtilen istisnalar dışında tüketici mahkemelerinde görülen tüm davalar zorunlu arabuluculuk dava şartına tabi olduğu- Menfi tespit davalarının da yasada belirtilen istisnalardan olmadığı da sabit olduğundan arabuluculuk dava şartına tabi olduğu-
  • 1
  • 2
  • kayıt gösteriliyor