Davalının bağımsız bölümünün balkonunun, projeye aykırı olarak kapatıldığının kanıtlandığı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasını 19. maddesi uyarınca mahkemece, dava konusu edilen balkonun eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki "eski hale getirme" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 5.Sulh Hukuk Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 27.03.2012 gün ve 2011/554 E- 2012/322 K. sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından ist ...