Mükerrer kaydının iptali istenilenin, -dava tarihi itibariyle- sağ ve ergin(reşit) bir kişi olduğu, nüfus kütüğüne oğlunun iki kez kaydedilmiş olması davacı annenin haklarını -dolaylı da olsa- etkileyeceğinden mükerrer kaydın iptalini istemekte hukuki yararı bulunmakla birlikte; kamu düzenini de ilgilendiren böyle bir davayı, kaydının iptali istenen kişinin açmasının gerekeceği-

Davacı, dava dilekçesi ve duruşmadaki beyanında nüfusa oğlu olarak mükerrer yazılan 25.11.1989 doğumlu B. Çelik'in kaydının iptalini istemiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI T ...