Sigortalı şayet ölüm aylığından yararlanılacak kadar sigortalılık süresini tamamlamadan ölmüş ve askerlik borçlanması ile birlikte yeterli süreye sahip olunabiliyorsa, hak sahiplerinin askerlik borçlanmasını yaparak ölüm aylığı bağlanmasına hak kazanabilecekleri- 2926 sayılı Kanunun 23. maddesi uyarınca üç tam yıl sigorta primi ödenmiş olması gerektiğinden davacının, eşinin sigortalılık süresine ilişkin prim borçlarını ödediği tarihi takip eden aybaşından itibaren ölüm aylığının bağlanmasına hak kazandığı-

Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Van İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 12.09.2011 tarihli ve 2008/263 E., 2011/203 K. sayılı kararın davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekilince temyizi üzerin ...