Kat mülkiyeti kurulmaya elverişli taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, paydaşlardan birinin kat mülkiyeti kurulması yoluyla ortaklığın giderilmesi talebinde bulunması halinde hâkimin, 634 Sayılı Yasanın 12. maddesindeki belgeleri tamamlattırıp taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı özgülenmesine karar vermesi gerekeceği-

Davacı vekili dava dilekçesinde, ortaklığın giderilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadak ...