Hukuki boşluğun bulunduğu durumlarda, hakimin bizzat yasa koyucu gibi davranarak, olayı çözümlemek üzere Medeni Kanunun 1. maddesi hükmünce olaya uygulanacak kuralı bulmak ve uygulamakla yükümlü olduğu–

...Dava, nitelikçe 4792 sayılı Yasanın 3917 sayılı Yasa ile değişik 6. maddesi kapsamında sigorta müfettişi raporuna dayanılarak kurumca resen tahakkuk ettirilen primlerin iptali istemine ilişkindir. Dava devam ederken 04.10.2000 tarihli 616 sayılı ...