Tamamlanmış yapının fiili durumu ile onaylı projesi arasında aykırılıkların bulunması ya da yapının imara uygun ancak projesiz inşa edilmiş olması gibi kat mülkiyeti kurulmasına engel oluşturan eksikliklerin mevcut olduğu durumlarda hemen kat mülkiyeti kurulamayacağı sonucuna varılmayacağı, bu eksikliklerin giderilip yasal koşullara uygun hale getirilmesi mümkün ise bunun isteyen tarafa tamamlattırılması yoluna gidilmesi gerektiği-

Taraflar arasındaki "ortaklığın giderilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Vize Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 05.10.2012 gün ve E:2012/166, K:2012/321 sayılı kararın incelenmesi davalı İ.. T.. vekili tarafından ...