Tapulu taşınmazın harici satışına ilişkin sözleşme resmi şekilde yapılmadığı için geçersiz olduğundan, bu sözleşme için tarafların verdiklerini geri alması gerekeceği ve geçersiz sözleşme nedeniyle uğranılan zararın tazmininin istenemeyeceği, senedin iptali ile ödenen kadar paranın tahsiline karar verilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki “alacak - senedin İptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 03.03.2010 gün ve 2006/439 E.,2010/111 K. sayılı kararın incelenmesi davalı A. K. vek ...