Kat malikleri kurulu kararları iptal edilinceye kadar geçerli olup, toplantının yapıldığı tarihte yönetimin seçimine dair kat malikleri kurulu kararı iptal edilmediğinden yöneticinin yönetici sıfatıyla kat maliklerini toplantıya çağırmasında yasaya aykırılık bulunmadığı-

Taraflar arasındaki “kat malikleri kurulu toplantısının iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Afyonkarahisar 1. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 27.5.2010 gün ve 2008/1384 E- 2010/565 K. sayılı kararın incelenmesi ...