Mal rejimi sözleşmesinin iptali istemine ilişkin olan davada, temyiz isteyen davalı tarafın kendisinin ya da işleminin harçtan istisna ve muafiyetinin bulunmadığı belirgin olduğuna göre; temyiz isteminin incelenmesi için direnme kararında hüküm altına alınan nisbi karar ve ilam harcının 1/4 oranında nispi temyiz karar harcının ve temyiz başvurma harcının tahsilinin gerekeceği-

Taraflar arasındaki "mal rejimi sözleşmesinin iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 3. Aile Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 21.04.2011 gün ve 2010/364 E.,-2011/335 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafın ...