Orman sınırları dışına çıkarılan yerler üzerindeki zilyetlik konusunda, 6292 sayılı yasanın 6. maddesindeki hak sahiplerinin belirlenmesinde esas alınacak ilkeler ile aynı yasanın 6/10 maddesinde de hak sahipliğinin halefiyet yolu ile geçebileceğine ilişkin düzenlemenin dikkate alınması gerekeceği-

Taraflar arasındaki "kadastro tespitine itiraz" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Korkuteli Kadastro Mahkemesince davanın reddine dair verilen 09.09.2011 gün, 2010/43 E.- 2011/56 K. sayılı kararın incelenmesi davacılar L.V. ve A.C. vekili ...