İşyeri sigorta poliçesinden kaynaklanan ve halefiyete dayanılarak sorumlu kişi aleyhine (haksız fiil failine) açılan rücuen tazminat istemine ilişkin davada; davacı sigorta şirketi olup, davacının sigortalısı ile davalının tacir olduğu, ticarethane, fabrika yada ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işler ticari sayılacağından, sigortalı ve davalının tacir olması sebebiyle tüm fiil ve işlemlerinin de ticari iş mahiyetinde olacağı, taraflar arasındaki ilişkiye ticari hükümlerin uygulanacağı ve dava konusu olayın tacirler arasında haksız eylemden kaynaklandığından, davaya bakma görevinin de Asliye Ticaret Mahkemelerine ait olduğu-
Vekalet sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların 6502 s. Kanun kapsamında olması için mutlak surette taraflardan en az birisinin tüketici vasfını taşıması gerektiği- Ticari şirketin müşaviri olan davalının tüketici sıfatını taşımadığından, taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığı ve dava da mutlak ticari dava niteliğinde bulunmadığından,  vekalet ücretinin ödenmemesinden kaynaklı başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali için açılan davaya asliye hukuk mahkemesinde bakılması gerektiği-
Taraflar arasındaki itirazın iptali davası-
3. HD. 02.11.2016 T. E: 2015/14422, K: 12397-
Tacir olan taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesine dayalı alacağın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin davada, uyuşmazlığın temelini oluşturan sözleşme salt kira ilişkisine dayalı olmayıp, başkaca hizmetleri de içermekte olduğundan, ticaret mahkemesinin görevli olduğu-
Hayat sigortası poliçesinden kaynaklanan tazminat istemi-
Özel hukuk hükümlerine tabi hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan ihtilafta, davalı idare tacir olmadığı gibi, yargılamaya konu olan davada Ticaret Kanununda belirtilen mutlak ticari dava niteliğinde olmadığı ve davacının tacir olması davanın asliye ticaret mahkemesinde görülmesini gerektirmeyeceği; bu itibarla davanın çözüm yerinin asliye hukuk mahkemesi olduğu-
TTK'nın 732. maddesine dayalı sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak istemine ilişkin davanın ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği-
Davaya konu bononun iş ilişkisi sırasında düzenlenmiş olup, fesihten sonra doldurulmak suretiyle işleme konulduğu, bu itibarla sözü edilen hukuka aykırı işlemden fayda sağlayamaya çalışan her iki davalının da menfi tespit davasında birlikte sorumlu tutulmasının gerekeceği-
TTK. mad. 1483 vd.'nda düzenlenmiş olan zorunlu sorumluluk sigortası, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlardan olması nedeniyle, davanın ticari dava olduğu (TTK. mad. 4/1-a ve 5/1)  ve asliye ticaret mahkemesi görev alanı içinde bulunan davaya dair mahkemece kendiliğinden görevsizlik kararı verilmesi gerektiği-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.