Karşılıklı sözleşmelerde edimler arasındaki dengenin olağanüstü değişmeler yüzünden alt üst olması, borcun ifasını güçlendirmesi durumunda "İŞLEM TEMELİNİN ÇÖKMESİ"nin gündeme geleceği, işte bu bağlamda hakimin, somut olayın verilerine göre, alacaklı yararına borçlunun edimini yükseltmeye veya borçlu yararına onun tamamen veya kısmen edim yükümlülüğünden kurtulmasına karar verebileceği ve müdahale ederek sözleşmeyi değişen koşullara uyarlayacağı, sözleşmenin yeni durumlara uyarlaması yapılırken önce sözleşmede, daha sonra kanunda bu hususta intibak hükümlerinin bulunup bulunmadığına bakılacağı, sözleşmede ve kanunda hüküm bulunmadığı takdirde, sözleşmenin değişen hal ve şartlara uydurulmasının gerekip gerekmeyeceğinin inceleneceği, bazen de sözleşmede olumlu ve olumsuz intibak kaydı bulunmakla beraber, bu kayda dayanarak sözleşmenin kayıtla birlikte aynen uygulanmasını talep etmenin hakkın kötüye kullanılması manasına gelebileceği-
Dava konusu işyeri kiralanırken işyerinin bulunduğu iş merkezinin önemli ticaret merkezlerinden biri olduğu ancak alışveriş merkezlerinin hızla çoğalması nedeniyle önemini zamanla yitirdiği ve iş merkezinde pek çok işyerinin kapandığının anlaşıldığı, uyarlama şartlarının oluştuğu gözetilerek, kira parasının adalete uygun ve sözleşmenin başlangıcındaki adaleti sağlayıcı şekilde indirimine karar verilmesi gerekeceği-
Mahkemece, sıra cetvelinde davacının... TL. alacağının rüçhanlı olmaksızın gösterildiği, vekalet sözleşmesine bağlı olarak sonuçlandırılan dava ve işlerden, kesinleşmiş ve maddi anlamda sonuç doğurmuş işlere ilişkin olarak takdir edilen ve belgeye bağlı olan vekalet ücretinin imtiyazlı olarak istenebilir olduğu, şikayetçi alacağının ise bu tür işlerden olduğunun ispat edilemediği gerekçesiyle, şikayetin reddine karar verilmiş olmasında yasaya aykırı bir yönün bulunmadığı-
Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılmasında davacının bankadan emekli olduğunun, aylık 1400 TL. emekli maaşının olduğunun, ailesi ile birlikte oturup kira ödemediğinin, davalının ise ev hanımı olup 300 TL. kira ödediğinin anlaşıldığı, kaldı ki, anlaşmalı boşanma davasının üzerinden de bir yıllık bir sürenin geçtiği, günümüz ekonomik koşullarına göre davalının aldığı nafaka ile geçinmesinin ancak mümkün olabileceği, hatta ödediği kira da düşünüldüğünde çalışmasının da zorunluluk arz edeceği-
Kira bedelinin tespiti-
Yoksulluk nafakasının kaldırılması talebine-
Taraflar arasındaki tapu iptali, tescil ve tazminat davaları-
Kira sözleşmesi gereği teminat senedi olarak verilen bonodan dolayı borçlu olunmadığının tespiti ile teminat senedinin iadesi istemi
3. HD. 11.04.2016 T. E: 4619, K: 5479-
İstihkak davalarında geçerli bir haczin ve geçerli bir icra takibinin bulunmasının dava şartı olduğu ve duruşmanın her aşamasında bu hususun mahkemece kendiliğinden araştırılacağı-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.