Ortaklığın giderilmesi istemi-
Üyeye ihraç öncesi ihtarların usulüne uygun tebliğ edilmediği kooperatifin olağan tebliğ yöntemlerine başvurmadan ihtarnameleri ve çıkarma kararını ilanen tebliğ etmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu-
«İhalenin feshi» konusunda verilen kararın, duruşmaları izlememiş bu tarafa ilanen tebliği için, Tebligat Kanununun 28 ve Tebligat Tüzüğünün 46. maddelerinde öngörülen işlemlerin yerine getirilmiş olmasının zorunlu olduğu—
Muhattabın tespit edilecek yurt dışı adresine Tebligat Kanunu 25. maddesine göre mahkemenin gerekçeli kararının ve davalı idarenin temyiz dilekçesinin tebliğ edilmesi gerektiği; tebligatın yapılamaması halinde Tebligat Kanunu 28. maddesi gereği ilânen tebligat yapılması gerektiği-
Tapu iptal ve tescil olmadığı takdirde kamulaştırma bedelinin artırılması istemi-
Davalıların, şirkette yönetici, denetim kurulu üyesi, ortak ve hizmet akdi ile çalışan personel oldukları ileri sürülerek davanın açıldığı gözetildiğinde öncelikle davacıdan, kendilerine usulüne uygun olarak tebligatın yapılmadığı davalıların T.C. kimlik numaralarını tespite yarar bilgilerin istenmesi, yerleşim yeri adreslerinin belirlenmesi, adresleri bu yolla tespit edilemeyen davalıların zabıtadan, resmi ve hususi müesseselerden adreslerinin tespitine çalışılması, ayrıca dosyada geçerli vekaletnamesine rastlanmayan davalılar adına tebligatın yapıldığı vekiller için düzenlenmiş vekaletnamelerinin ibrazının sağlanması, aksi halde tebligatların davalılar adına gönderilmesi gerektiği-
Davalılardan birinin mirasçılık belgesinde belirtilen adresine dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği için çıkarılan davetiyenin adresin hane numarası olmadığı, muhatabın ismen tanınmadığı belirtilerek bila tebliğ iade edilmesi üzerine adı geçenin yerleşim yeri adresi araştırılmaksızın mirasçılık belgesinde belirtilen yetersiz adresine TK. mad. 35 uyarınca yapılan tebliğ işleminin usulsüz olduğu- Y.li adres araştırması yapılmadığından ve askı ilan tutanaklarına dosya içerisinde rastlanamadığından tebliğ işleminin usulsüz olduğu-
Davalı ...'e gösterilen adreste ikamet etmediğinden karar tebliğ edilememiş olup, nüfus kaydında da açık adresi gösterilmediği, bu durumda öncelikle, davalının açık adresinin ilgili konsolosluk tarafından tespitinin istenileceği, bu şekilde, önceki tebligat yapılamayan adresten farklı bir adresin gösterilmesi durumunda yine Tebligat Kanunu'nun 25 ve 25/a maddeleri gereğince muhataba tebligat yapılacağı, yine tebliğin benzer sebeplerle mümkün olmaması halinde 15 K. 1965 tarihli Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesi hükümlerine göre tebligat yapılmasının deneneceği, buna göre de tebligatın yapılamaması halinde ise muhatabın yerleşim yeri adresi olan Metz/Fransa'da yayınlanan, Türkçe gazetede, Türk Konsolosluğu vasıtası ile ilanen tebligat yapılacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28/son maddesi gereğince, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerinin davalı ... Ö.'ün malum adresine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla gönderilip, posta makbuzunun ve tebliğiyle ilgili yapılan tüm işlemlerle ilgili belgelerin dosya içine konulması gerektiği-
Vasiyet edenin tüm mirasçılarına ve vasiyet alacaklılarına vasiyetname ekli duruşma gününü bildirir tebligatın yapılmadığı, mahkemece TMK. mad. 596/2 uyarınca bilinen tüm mirasçılar ve diğer ilgililer usulüne uygun çağrılmadan, vasiyetnamenin açılıp okunmasına karar verilmesinin isabetsiz olduğu-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.