Taraflar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca eksik imâlat bedelinin tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemi-
6102 sayılı TTK’nın geçici 7. maddesi uyarınca sicilden re’sen terkin edilen anonim şirketin ihyası istemi-
8. HD. 16.06.2016 T. E: 2015/23645, K: 10600-
Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7/2 maddesinde, "davanın husumet yokluğu nedeniyle reddi halinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunacağı"nın düzenlendiği, bu durumda, dava, Tüketici Mahkemesi sıfatı ile karara bağlandığı için Tarife uyarınca 750 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekeceği-
Rücuen tazminat davasında, mahkemece, davalı şirketin yangına neden olan klimanın üreticisi yada satıcısı olmadığından, davanın pasif husumet yokluğundan usulden reddine karar verilmiş ise de, dava konusu klimanın dünya çapındaki üreticisi, davalı şirketin %99 hissesine sahip olduğundan, TTK hükümleri doğrultusunda davalı şirketin, yangına neden olan klimanın dünya genelinde üreticisi olan şirketin Türkiye'deki temsilcisi, yani onun ürünlerini (söz konusu marka altında) pazarlayan ve temsil eden firma olduğu ve bu markanın garantisi altında hareket ettiği ve alıcı sigortalı da bu garantiye güvenerek alım yaptığından dolayı davalı şirketin zarardan sorumlu olduğunun kabul edilmesi gerektiği-
Ciro silsilesi içerisinde imzası olan ve senet elinde bulunanın, yetkili hamil sıfatıyla takip hakkı mevcut olup, ancak vadesi veya ibraz günü gelmemiş başka bir anlatımla ciro olanağı mevcut senetlerde cirantalar atlanmış ise bu takdirde bu kişinin “yetkili hamil” sıfatını taşımayacağı-
Davacı veya davalı sıfatının olmadığı belirlenirse, artık uyuşmazlığın esastan çözülmesine geçilmeden, davanın sıfat yokluğundan reddi gerektiği- Davacının murisine 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümleri uyarınca Samsun Belediye Encümeni tarafından tahsis işlemi yapılmış olduğundan, davanın bu davalıya karşı açılması gerektiği- Davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının eldeki davada davalı sıfatı (pasif husumet ehliyeti) bulunmadığından bu davalı hakkındaki davanın sıfat yokluğu nedeni ile reddine karar verilmesi gerektiği-
Geçerli şekilde ortaklık ilişkisinin kurulmadığının tespiti, hukuka aykırı şekilde kurulan yatırım ilişkisinin hükümsüzlüğü ve davalılar tarafından tahsil edilen paranın istirdadına-
Kamulaştırma öncesi davacı ile dava dışı gerçek kişiler adına kayıtlı iken, davacı dışındaki pay sahipleri toplam 4/5 payı, davanın açılmasından kısa bir süre önce, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devrettikleri, devir tarihinde dava konusu muhdesatların mevcut olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 4/5 pay için ödenen bedel, taşınmaz üzerindeki muhdesatları da kapsadığından, davalı idare aleyhine muhdesatın tespiti davası açılamayacağı- Davacı, iddiasını tapudaki hisselerini Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredenlere karşı ileri sürülebileceğinden, muhdesatın tespiti isteğine ilişkin davanın pasif husumet ehliyeti yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiği-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.