Temyiz itirazlarını inceleme görevi- Usulü kazanılmış hak- Maddi hata- Meslek kodunun değiştirilmesi- İdareci primi alacağı-

Özel Dairenin bozma kararı, önceki bozmayı ortadan kaldıracak nitelikte olduğundan bozma kararına uyularak verilen hükmün temyiz incelemesinin HGK tarafından yapılması gerektiği- Birinci veya ikinci bozma kararı lehine bir doğruluk veya kesinlik karinesi ihdas etmemekte olup, düzenleme ile somut olay ekseninde iki zıt bozma kararından hangisinin uygun olduğuna yahut bunların dışında başka bir çözüm seçeneğinin bulunup bulunmadığına üçüncü defa Özel Dairenin değil HGK'nun karar verebileceği- HMK 373/6'ya eklenen hükmün usulü müktesep hakkın istisnalarından biri olduğu (Maddi hataya dayalı bozma sebebi ile davalı yararına usulü kazanılmış hak oluşmayacağı ve bu değişik gerekçe ile ön sorunun bulunmadığı görüşünün ise kabul görmediği)- Davacının meslek kodu değiştirilerek form ve sicil inceleme teknisyeni olarak görevlendirilmesine rağmen fiilen kadro değişikliğinden önceki görevini yapmaya devam ettiği anlaşıldığından uyuşmazlık konusu dönemde yürürlükte bulunan 25. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 52/d maddesi uyarınca % 6 oranında idareci primi alması gerektiği-

"...Davacı adına üyesi olduğu Türkiye Harb Sanayii ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası (Türk Harb-İş Sendikası) vekili; müvekkilinin davalı ... Bakanlığına (Bakanlık) bağlı 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı (1. HİBM Komutanlığı) Eskişehir işyerinde Türk Harb-İş Sendikasına üye olarak çalıştığını, 1. HİBM Komutanlığı Üretim Atölyeleri Başkanlığı Uçak Revizyon Müdürlüğü Kalite Güvence Amirliği form kontrolü kadrosunda görev yapmakta iken 14 Eylül 2015 tarihli görevlendirme yazısı ile mevcut kadro isminin form ve sicil inceleme teknisyeni, meslek kodunun ise U013 olarak değiştirilerek kullandığı mührün alındığını ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin (TİS) 59 uncu maddesine göre ödenen C grubu idareci priminin de kesildiğini ancak fiilen kalite kontrol ve teknik kontrol görevi yapan müvekkiline sırf kadro isminin değiştiğinden bahisle bu primin ödenmemesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek TİS’in 52/d maddesi gereği C grubu % 6 idareci primi alması gerektiğinin tespiti ile ödenmeyen C grubu idarecilik priminin TİS’de belirtilen temerrüt tarihlerinden itibaren en yüksek işletme kredisi faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir..."

Devamı için tıklayınız…