Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi- Sözleşmenin Feshi-

Eser sözleşmelerinde; açık mesaha noksanlığı (yüz ölçümünün eksik olması) bulunması halinde, işin "ayıplı" değil "eksik" iş sayılacağı, işin eksik ifasının, sözleşmeye aykırılık olarak nitelendirilip, TBK mad. 112 gereğince borcun ifa edilmemesi nedeniyle oluşan zararın istenebileceği- Eksik işlerin giderim bedelinin talep edilebilmesi için, eserin teslim alınması sırasında çekince konulmasına gerek olmadığı, eksik iş bedeli olarak talep edilebilecek miktarda, eksik bırakılan işin mahalli piyasa rayiçleri ile giderim bedeli miktarı kadar olacağı- Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin, mimari plan başlıklı maddesinde; "10 gün içinde üç farklı mimari plan seçeneğinin arsa sahiplerine sunulmaması halinde, arsa sahiplerince sözleşmenin feshedilebileceği" belirtilmiş ise de, yüklenicinin öncelikli proje sunma edimini yerine getirdiğini kanıtlayamadığı bir durumda, bu hüküm uyanınca arsa sahiplerinin sözleşmeyi feshe zorlanamayacağı-