Üçüncü kişinin -İİK 276 kapsamında- icra memurluğunun tahliye işlemini iptali talebi-

Tahliye taahhütnamesine dayanılan takip talepnamesinde dayanak olarak kira sözleşmesi gösterilmediği gibi, daha sonra dosyaya giren kira sözleşmesinin üzeri çizilerek tasdik edilip açıkça takip dayanağı olmaktan çıkarıldığı- Tahliyesi için gidilen mahalde hazır bulunan üçüncü kişi "işletmeyi aleyhine tahliye taahhütnamesine dayalı takip açılan kişiden kiraladığını, alacaklı ile taşınmazı kendisine kiralayan arasında baba-oğul ilişkisi bulunduğunu" belirtmiş olup üçüncü kişinin sunduğu takip borçlusu ile arasındaki sözleşmesinin (baba-oğlu arasındaki) tahliye taahhütnamesinin tanzim tarihinden önce olduğu, kiralananın takip borçlusu tarafından bu tarihte üçüncü kişiye teslim edildiğinin anlaşıldığı uyuşmazlıkta, "tahliye baskısı altında kiralanın 15 gün sonra boşaltılacağının, alacaklı ile anlaşılacağının" bildirilmiş olmasının yasadan doğan hakkı ortadan kaldırmayacağı- İİK 276/2-3 koşulları oluştuğundan "tahliyenin tehirine, alacaklının yedi gün içinde mahkemeye müracaat etmesi" lüzumuna karar verilmesi gerektiği-

"... I. DAVA

Şikayetçi üçüncü kişi icra mahkemesine başvurusunda; alacaklı ile taşımazı kendisine kiralayan Mehmet .. arasında baba-oğul ilişkisi bulunduğunu, İİK'nın 276 ıncı maddesinde de açıkça belirtildiği üzere, 3. kişinin işgalde haklı olduğuna dair gösterdiği belge ve beyanların tutanağa yazılması gerekirken tutanağın sadece tahliye için 15 günlük süre talep edilmesi şeklinde düzenlendiğini, icra memuru tarafından yapılan tahliye işleminin İİK'nın 276. maddesine göre yapılması gerekirken yapılmamış olmasının iptali gerektiğini belirterek tahliye işleminin tedbiren durdurulmasını ile memur işleminin ve takibinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir..."

Devamı için tıklayınız…