Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma- İşçilerin sebep olduğu zararın tazmini- İşverenin personelinin eylemlerine karşı önlem alması-

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun konusu olan ve bu suç isnadıyla yargılanarak haklarında mahkûmiyet hükmü kurulan işçilerin sebep olduğu zararın tazmini için açılan davada, kasten işlenen bir suç karşısında işverenin personelinin eylemlerine karşı bir önlem alması kendisinden beklenemeyeceğinden işverenin müterafik kusuru bulunduğu gerekçesiyle tespit edilen zarar miktarından %50 indirim yapılmasının hatalı olduğu-

Davacı vekili dava dilekçesinde; Ankara il deposunda yapılan sayımda depoda 58 adet bakır topraklama levhası, 105 takım bakır topraklama çubuğunun noksan çıktığını, ayrıca 450 adet bakır topraklama levhası ile 450 adet bakır topraklama çubuğunun Ankara il deposuna fiilen teslim edilmemesi ve Ankara bölge deposunda bulunan görevli davalı A.U'ın sorumluluğunda olan 6 No.lu ambarda yapılan sayım neticesinde 100 adet bakır topraklama levhası ile 280 adet bakır topraklama çubuğunun noksan çıkması üzerine yapılan soruşturma sonunda Macunköy deposu ambar memuru davalı M.Ş'ün 200 adet bakır topraklama çubuğunu 66.500,00 TL bedelle tanımadığı bir şahsa sattığının ve malzemeleri depodan alırken imzaladığı sevk irsaliyelerini imha ettiğinin tespit edildiğini, Ankara bölge deposunda görevli davalı A.U'ın 2007 yılının sonlarında açığı kapatma gerekçesiyle almadığı hâlde sevk irsaliyelerini imzaladığının tespit edildiğini, yapılan şikâyet neticesinde davalılar hakkında hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma ve hırsızlık suçlamalarıyla kamu davasının açıldığını ve cezalandırılmalarına karar verildiğini, söz konusu eylemler nedeniyle davacı İdarenin zarara uğradığını iddia ederek meydana gelen zararın 446.302,00 TL'sinin davalı M.Ş'ten suç tarihi olan 22.05.2008 tarihinden itibaren, 180.275,00 TL'sinin ise davalılardan müştereken ve müteselsilen suç tarihinden itibaren işleyen avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir...

Devamı için tıklayınız...