Tahliye - Kamulaştırma - Şikayet

İcra müdürlüğünden gönderilecek bir muhtıra ile kamulaştırılan taşınmazın tahliyesi mümkün iken, icra emri gönderilmek suretiyle takip yapılması doğru olmayıp, tahliye ve teslim kamulaştırmanın doğal sonucu olduğundan tahliyenin gerçekleştirilmesinin takip yapılmasına bağlı olmadığı, o halde İlk Derece Mahkemesince şikayetin kabulü ile tahliye emrinin iptaline karar verilmesi gerekeceği-

Alacaklı belediye tarafından başlatılan taşınmazın tahliyesine ilişkin ilamlı icra takibine karşı borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; takip dayanağı ilamda hükmedilen kamulaştırma bedelinin borçluya ödenmemesi nedeniyle Kamulaştırma Kanunu’nun 20. maddesindeki tahliye şartlarının oluşmadığını ileri sürerek icra müdürlüğünce gönderilen tahliye emrinin iptalini talep ettiği, İlk Derece Mahkemesince şikayetin reddine karar verildiği, kararın borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine hükmedildiği, kararın şikayetçi borçlu tarafından temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Devamı için tıklayınız…