Muris muvazaası- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi-

Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkin davada, murisin taşınmazını sadece bir görünüş yaratmak için değil de samimi olarak bakım temini için ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle devrettiği, diğer mirasçılarından mal kaçırma amacını taşımadığı, bakım borçlusu olan davalının da babasına bakarak karşı edimini ifa ettiği anlaşılmakta olup, gerçek bakım karşılığı yapılan sözleşmenin muris muvazaası nedeniyle geçersiz olduğundan söz edilemeyeceği- Karşı oy yazısında miras bırakanın vefatına kadar önemli sağlık problemi yaşamadığı, payını mirasçıdan mal kaçırmak amacıyla ve muvazaalı olarak oğlu davalıya temlik ettiği, murisin mal varlığının tamamına yakın bölümünün devredilmiş olduğu dikkate alındığında akitte bakım amacının değil mal kaçırma amacının üstün tutulduğu, murisin mal kaçırma iradesinin tespiti bakımından mutlaka mirasçıları ile arasında bir dargınlık bulunması gerekmediği gibi murisin daha çok sevdiği, korumak istediği mirasçısına kazandırma yapabileceği, mal kaçırma amacıyla temlik yapan muristen sağlığında bakım yapılmadığı yönünde dava açmasının beklenmeyeceği hususuna dikkat çekildiği-

Davacılar vekili dava dilekçesinde; miras bırakan ...’in 25.07.1996 tarihinde öldüğünü, murisin mirasçıdan mal kaçırmak amacıyla 11456 ada 31 (eski 683) parsel sayılı taşınmazdaki 300/8800 payını 1995 yılında davalı oğluna ölünceye kadar bakma akdiyle temlik ettiğini, murisin bakım ihtiyacı olmadığı gibi murise ölene kadar eşinin baktığını, murisin köydeki evinde yaşadığını ve orada öldüğünü, davalının ...’de ikamet etmekte olup murisi yanına almadığını, köyüne gelip de bakmadığını, çekişmeye konu edilen payın murisin mal varlığının %90’ını oluşturduğunu, makul sınırın aşıldığını ileri sürerek muris muvazaası nedeniyle tapu kaydının iptali ile miras payları oranında adlarına tesciline, tescil mümkün olmadığı takdirde tenkise karar verilmesini talep etmiştir...

Devamı için tıklayınız…