Ticari işletmenin devri- Tasarrufun iptali-

Üzerinde parke ve bordür taşı imalatı yapan bir işletmenin bulunduğu dava konusu taşınmazla ilgili olarak davalı 3. kişi şirket vekili bu fabrikanın şirket tarafından alındıktan sonra yapıldığını iddia etmişse de, tanık beyanında, "davalı borçlu ile davalı 3. kişi şirketin ortağının önceden ortak olduğu, dava konusu taşınmazın bulunduğu işletmede üretilen parke ve bordür taşlarını beraber sattıkları" belirtildiğinden, mahkemece dava konusu taşınmaz üzerindeki fabrikanın ne zaman yapıldığı, tasarruf tarihinde ve tasarruf tarihinden önce bu fabrikanın bulunup bulunmadığı araştırılarak, davaya konu tasarrufun İİK 280/3-son maddesi gereğince ticari işletme devri niteliğinde olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği-

Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılamada toplanan delillere göre; Ç. Beton Elemanları ve Yapı Malzemeleri Üretim Nakliyat Ltd.Şti. davaya dahil edilerek, davaya konu taşınmazın 16/02/2012 tarihinde N. O.'dan Ç. Ltd. Şirketine ardından 5//2/2013 tarihinde H.-B. mühendislik şirketine satış suretiyle devredildiği, dosyaya ibraz edilen ödemeye ilişkin belgelerden taşınmazın devredildiği gün Ç. Ltd. şirketi tarafından N. O. hesabına 275.000,00 TL ve 166.000,00 TL havale yapıldığı ayrıca taşınmazda bulunan ipoteğin fekki için Türkiye İş Bankasına 332.018,00 TL ödeme yapıldığı, taşınmazın Ö. O. adına kayıtlı iken el birliği mülkiyeti ile mirasçıları adına intikal görüp taşınmazın devrinden bir gün önce tüm hisselerin davalı N. O.'da birleştikten sonra taşınmazın devredildiği ve davalının iddialarını doğrular şekilde diğer mirasçılardan İmren O.'a da ödemeler yapıldığı, davacının dayanak yaptığı senedin vade bitiminden yani 15/08/2011 tarihinden yaklaşık 6 ay sonra dava konu taşınmazın satışının gerçekleşmiş olması ve takibin de yaklaşık 3 yıl sonra başlatılmış olması ve taraflar arasındaki Isparta Ağır Ceza Mahkemesindeki ceza dosyası ve her ne kadar davalı N. O. ile davalı şirket ortağı H. Ö.'ın bir dönem ortaklık yapmışlarsa da ortaklığın sona ermiş olması hatta H. Ö.'ın davalı N. O. aleyhine tanıklıkta bulunduğu ve tarafların aralarında sorunlar olduğu nazara alındığında davalılar arasında yapılan devrin davacı alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir...

Devamı için tıklayınız...