Uçağın uçamamasından kaynaklı zarar- Kısmi dava- Belirsiz alacak davası- Haksız fiil- Islah- Zamanaşımı-

Somut olayda, davacıya ait uçağın uçamamasından kaynaklı zararın, davacı tarafından verilen belgelere göre bilirkişiler tarafından hesaplanarak rapor verilmiş olduğu, ayrıca uçaktan alındığı belirlenen parçaların bedellerinin tespiti de davalı tarafından verilecek belgelere bağlı olmadığı gibi kolayca tespit edilebilecek nitelikte olması nedeniyle; davacının davasını belirsiz alacak davası olarak değil kısmi dava olarak nitelendirilmesi gerektiği- Bu durumda mahkemece davacının davası kısmi dava olarak kabul edilip, davasını haksız fiil sebebine dayandırdığı olgusundan hareket edilerek, davalı eyleminin haksız fiil olmakla birlikte suç teşkil edip etmediği belirlenmeli, bu belirleme yapıldıktan sonra ıslah tarihi itibariyle, ıslah edilen miktara uygulanacak zamanaşımı süresi gözönünde bulundurularak karar verilmesi gerektiği-

"...Davanın belirsiz alacak davası türünde açılabilmesi için, davanın açıldığı tarih itibariyle uyuşmazlığa konu alacağın miktar veya değerinin tam ve kesin olarak davacı tarafça belirlenememesi gereklidir. Belirleyememe hâli, davacının gerekli dikkat ve özeni göstermesine rağmen, miktar veya değerin belirlenmesinin kendisinden gerçekten beklenilmemesi durumuna ya da objektif olarak imkansızlığa dayanmalıdır...

...

Somut olayda, davacı vekilinin dava dilekçesinde 1.000.000,00 USD harca esas değer gösterilmek suretiyle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla talep ettiği zarar kalemleri iki ana grupta toplanmaktadır. İlki davacı şirket uçağına davalılarca el konulmasından kaynaklı alacak ve ikincisi davacı şirkete uçağının teslim edilmemesi nedeniyle kiralamak zorunda kaldığı uçağa yönelik alacak kalemidir...."

Devamı için lütfen tıklayın…