Islah ile talep sonucunu daraltması- Kısmi feragat-

İki taşınmaz için müdahalenin men’i ve ecrimisil talebinde bulunulduktan sonra ıslah dilekçesi ile talep sonucu daraltılarak sadece bir taşınmaz için talepte bulunulması hallinde, talep sonucunu daraltmasının davadan "kısmi feragat" olarak kabulü ile yargılama giderlerinin davanın kabul ve red oranına göre taraflar arasında paylaştırılması ve davalı taraf lehine reddedilen kısım yönünden yürürlükteki AAÜT gereğince vekalet ücretine karar verilmesi gerektiği-

"...Davacı vekilince açılan haksız işgal tazminat davası sonucunda mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş olup, verilen kararın davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine Dairemizce yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.

Bu kez Dairemiz kararına karşı davalı vekilince karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.

Davacının talep sonucunu azaltması, daraltması davayı değiştirme sayılmaz. Bu nedenle davacının talep sonucunu azaltması için kural olarak davalının muvafakatine ihtiyaç olmadığı gibi ıslah yoluna başvurmasına da gerek yoktur. Davacı, talep sonucunu kısmi feragat yolu ile daraltabilir. Müddeabihin azaltılması ıslah kavramı kapsamında değil, davadan feragat müessesesi içinde mütaalaa edebilir. Bu durumda talep sonucunun azaltılan kısmı yönünden davanın feragat nedeniyle reddine ve reddedilen kısım üzerinden davalı taraf yararına vekalet ücretine karar verilmesi ayrıca yargılama giderlerinin kabul-red oranına göre taraflar arasında paylaştırılması gerekir.

Somut olayda, davacı vekili dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 20/4 ve 20/20 no.lu her bir bağımsız bölüm için ayrı ayrı dava değeri göstererek müdahalenin men’i ve ecrimisil talebinde bulunmuştur. 13.08.2014 havale tarihli ıslah dilekçesi ile talep sonucunu daraltarak (azaltarak) sadece 20/4 no.lu taşınmaz için müdahalenin men’i ve ecrimisil talebinde bulunmuş, mahkemece de davacı tarafın ıslah talebi doğrultusunda 20/4 no.lu taşınmaz yönünden karar verilerek yargılama giderlerinin tamamının davalıdan alınmasına hükmedilmiş, kendisini dava ve duruşmalarda vekil ile temsil ettiren davalı yararına vekalet ücretine de hükmedilmemiştir.

Bu durumda, mahkemece 20/20 no.lu taşınmaza ilişkin olarak leh veya aleyhte herhangi bir hüküm kurulmamış olması doğru görülmediği gibi davacı tarafın 20/20 no.lu taşınmaz ile ilgili talep sonucunu daraltmasının davadan kısmi feragat olarak kabul edilerek yargılama giderlerinin davanın kabul ve red oranına göre taraflar arasında paylaştırılması ve davalı taraf lehine reddedilen kısım yönünden yürürlükteki AAÜT gereğince vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması da hatalı olmuştur.

Yukarıda açıklanan nedenlerle mahkeme kararının bozulması gerekirken sehven onandığı bu kez yapılan incelemede anlaşılmıştır...."

23. HD. 29.05.2019 T. 1232/2433