Haczin kaldırılması talep edilirse, harçtan sorumluluk-

Alacaklının icra dairesine başvurarak, "borçlunun taşınmazları üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını" talep etmesi halinde, bu istem alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılabilmesi için (Harçlar Kanunu mad. 23 uyarınca) tahsil harcının ödenmesi gerektiği ve bu durumda harcın sorumlusunun haczin kaldırılmasını isteyen alacaklı olduğu-

"...Medeni Usul Hukukunda olduğu gibi, İcra Hukukunda da harç ve giderler, sonuçta haksız çıkan tarafa yükletilir. İİK’nun 15/1. maddesi gereğince de, “Kanunda aksi yazılı değilse” bütün harç ve masraflar borçluya aittir.

Ancak; 492 sayılı Harçlar Kanununun 23. maddesi uyarınca “Her ne sebeple olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcının tamamı alınır...”

Somut olayda, alacaklı icra dairesine başvurarak icra takibi nedeniyle borçlunun taşınmazları üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiğine göre, bu istem alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılabilmesi için yukarıda belirtilen yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur. Harçlar Kanununun 23. maddesine göre de harcın sorumlusu haczin kaldırılmasını isteyen alacaklıdır. Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile sonuca gidilmesi isabetsizdir."

12. HD. 13.02.2019 T. 5401/2022

İİK. mad. 15 (Harçlar) Tarih sırasına göre “içtihat sayfası” için tıklayın.