Çifte Sigortalılık- Sigortalının ekonomik yönden geçimini hangi çalışmadan sağladığı tespit edilerek, o çalışmaya üstünlük tanınması-

10.7.1997-1.6.1998 tarihleri arasında 506 sayılı yasaya tabi 322 gün sigortalılığı bulunan davacının, 24.2.1992-20.5.1999 tarihleri arasında 1479 sayılı yasaya tabi sigortalı kabul edildiği, anılan tarihler arasındaki 506 sayılı yasaya tabi sigortalılığının 1479 sayılı yasaya tabi sigortalılığı ile çakıştığı anlaşıldığından, mahkemece, yapılacak araştırma sonucunda, sigortalının çakışan dönemde 1479 sayılı kanuna tabi sigortalılık şartlarının varlığı halinde; 01.10.2008 tarihi öncesi dönem yönünden sosyal güvenlik sistemimizde çifte sigortalılığın söz konusu olmaması nedeniyle, aynı döneme rastlayan gerçek ve fiili çalışmalardan hangisinin kişinin hayatında ekonomik olarak baskın çalışma niteliği taşıdığı hususunda, vergi ve maliye kayıtları getirtilerek, belirtilen dönemde beyan edilen gelirler saptanmak suretiyle bu çerçevede davacının; emek ve mesaisini ağırlıklı olarak hangi sigortalı çalışmaya tahsis ettiği, ekonomik yönden geçimini hangi çalışmadan sağladığı tespit edilerek, o çalışmaya üstünlük tanınması ve davalı Kuruma 506 sayılı yasa kapsamında bildirilen hizmetlerin eylemli olup olmadığının araştırılması, davacının ekonomik yönden yaşamına etkin olan çalışmanın hangisi olduğu kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi, varılacak sonucuna göre çakışan dönemde davacının tabi olduğu sigortalılık belirlenerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği-