İhtiyati tedbir- Zarar- Geçici kanuni ipotek şerhi- Tazminat

Taşeron tarafından arsa sahibine karşı açılan davanın, geçici şerh talepli dava olmadığı arsa sahibi hakkında 26.12.2008 tarihinde ihtiyatî tedbir niteliğinde geçici kanuni ipotek şerhi tesisine karar verilmiş, uyuşmazlığa konu bu davada ise davacı, söz konusu tedbir nedeniyle uğradığını iddia ettiği zararın tahsilini talep ettiğinden yüklenici, taşeron ve arsa sahibi arasındaki sözleşmeler ile haksız ihtiyatî tedbirin şartları da değerlendirilmek suretiyle sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği- Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, dosyada verilen kararın gerekçe kısmında, her ne kadar yargılama sırasında konulan geçici şerhin kesin şerhe dönüşeceğinden hüküm kısmında ayrıca bu hususa değinmeye gerek olmadığı belirtilmiş ise de, mahkemece hüküm kısmında kanuni ipotek talebi ile ilgili olarak karar verilmediği, bu nedenle kesin hükmün şartlarının oluşmadığı, açıklanan nedenlerle direnme kararı yerinde görülerek İlk Derece Mahkemesince verilen kararın esası yönünden inceleme yapılmak üzere dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerektiği görüşü ile dosyada yüklenici aleyhine hükmedilen bedel ile tedbire konu olan ve satışı yapılan taşınmazların değerinin aynı olduğu, davacının zararını ispatlayamadığı, tazminat talep etme şartlarının oluşmadığı, açıklanan nedenlerle direnme kararının onanması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de, bu görüşlerin Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmediği-

Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; arsa sahibinin ve yüklenicinin davalı olduğu ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/655 Esas sayılı dosyasında, arsa sahibi yönünden davanın sıfat yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi, söz konusu dosyada yargılama sırasında tedbiren davacı taşeron şirketin talebi üzerine arsa sahibinin taşınmazlarına konulan geçici kanuni inşaat ipoteği bakımından nihai kararda arsa sahibi yönünden hüküm kurulmaması karşısında, arsa sahibinin ipotek konulan taşınmazların satılması nedeniyle eldeki davada davalı olan taşeron şirketten tazminat talebinde bulunmasının yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Devamı için tıklayınız…