Satış vaadi sözleşmesi- Pay iptali- Seçimlik hak-

Yenileme sonucu ada parsel numarası değişen taşınmazda payları bulunmayan kişiler hakkında payların iptaline karar verilmeyeceği gibi sonradan pay alan kişiler yönünden de HMK.'nin 125. maddesinin uygulanamayacağı-

"... B. Temyiz Sebepleri

1. Davacılar vekili temyiz dilekçesinde; geçerli satış vaadi sözleşmesi ile kazanılan gayrimenkule ilişkin davanın reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu, hükmün kabul edilen kısmına yönelik taşınmazın tapu kaydında ihtiyati tedbir bulunduğu halde davalılar adına hisse bulunmadığı, devredilen kişilerin davaya dahil edilmesi gerekirken yapılmadığı, bu şekilde malik olamayan davalılar hakkında kurulan iptal hükmünün infaz kabiliyetinin olmadığı, davalı ... ve davacı ...'in ölü olduğu halde onlar hakkında da hüküm kurulduğunu belirterek hükmün bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir..."

Devamı için tıklayınız…