Muvazaa- Çek- Ticari defter- Ortaklık-

Davalı üçüncü kişinin ödeme amacı ile verdiği çeklerin borçluların ortağı olduğu şirketin ticari defterlerinde kayıtlı olduğu tespit edilmiş olduğundan, taşınmaz satışı vadeli olduğu için satıcılar lehine ipotek verilmesi, satıcı için garanti niteliğinde olduğundan, salt çeklerin satıcılardan biri adına düzenlenmesi ve onun tarafından her iki satıcının ortağı olduğu şirkete ciro edilmesi ödeme yerine geçmeyeceği sonucunu doğurmayacağı- Davalı üçüncü kişi ile borçlular arasında akrabalık veya tanışıklık olmadığı, ivazlar arasında önemli bir oransızlık olmadığı, iptal nedenlerinden hiçbirinin somut olarak ispatlanamamış olduğu gözetildiğinde, davalı üçüncü kişiden yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekeceği-

Davacı vekili, borçlular M. U., O. U., U. U. hakkında yaptıkları takibin semeresiz kaldığını, borçluların mal kaçırma amacı ile hareket ettiklerini ...'da bulunan 297 ada 56 parsel 3 nolu bağımsız bölümün 22/06/2015 tarihinde davalı borçlu U. tarafından davalı M.’a; 5 nolu bağımsız bölümün borçlular M. ve O. tarafından 10/07/2015 tarihinde davalı V.’e satıldığını belirterek, bu tasarrufların iptaline karar verilmesini talep etmiştir...

Devamı için tıklayınız…