"Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek” suçu- Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte suç-

"Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek”suçunun oluşması için haciz yoluyla takibe girişilmesi gerektiği, hakkında "taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi” başlatılan sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği-

"...Sanık hakkında “Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi”başlatıldığı, İİK’nın 331/1 maddesinde düzenlenen “Alacaklıyı Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudu Eksiltmek”suçunun oluşması için haciz yoluyla takibe girişilmesi gerektiğinden sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, hükmün BOZULMASINA, bozma sebebi 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesi uyarınca, yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bulunduğundan, hüküm fıkrasından “şikayet hakkının düşürülmesine” ibaresi çıkarılarak yerine “sanığın beraatine" ibaresi yazılmak suretiyle, başkaca yönleri Kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 02/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi..."

12. HD. 02.05.2019 T. 2218/7688