Ayıplı mal- Taleple bağlılık ilkesi- Seçimlik hak- Maktu vekalet ücreti-

Davacı tarafından malın ayıplı olduğunun tespit edildiği davada, seçimlik haklardan “sözleşmeden dönme” hakkının kullanıldığı, bunun neticesi olarak bedel iadesinin istenildiği, fazlaya ilişkin hakkını ise saklı tutmadığı, her ne kadar temyiz dilekçesinde aracın bedelinin tamamının ödendiği iddiasında bulunulmuş ise de taleple bağlılık ilkesi gereği, dava dilekçesinde istenilen bedelden fazlasına hükmedilemeyeceği, geri kalan ödeme ayrı bir dava konusu olabileceği, bununla birlikte sözleşmeden dönülmüş olması nedeniyle aracın karşı tarafa iadesine karar verilmesinin de isabetli olduğu- Karar tarihi olan 2020 yılında yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13 üncü maddesi gereğince maktu vekalet ücretinin altında olamayacağı ancak bu yanlışlığın giderilmesinin yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediği-

"... I. DAVA

Davacı; 16.10.2014 tarihinde 126.510,00 TL bedel karşılığında davalı ... Otomotiv A.Ş.den sıfır kilometre araç satın aldığını, satın alma işleminde 36.510,00 TL tutarındaki ödemeyi davalı ... ... ... A.Ş.nin ... Şubesi olan davalı ... Otomotiv'e yaptığını, kalan satış bedeli için ise davalı ... ... Finansman A.Ş.den 90.000,00 TL kredi kullandığını, teslim sonrasında aracın direksiyonunda sorunlar çıktığını, tamir yapılmasına rağmen aynı şekilde sorunların devam ettiğini, aracın ayıplı olduğunu, alınan kredi için faizleri ile beraber 36.368,64 TL ödeme yaptığını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un (6502 sayılı Kanun) 30 uncu maddesine göre satıcı, sağlayıcı ve kredi verenin müteselsilen sorumlu olduğunu ileri sürerek peşin ödenen 36.510,00 TL'nin davalılar ... Otomotiv ile ... ... A.Ş.den müştereken ve müteselsilen tahsiline ve kredi tutarı 36.368,64 TL'nin tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir..."

Devamı için tıklayınız…