İhalenin feshi - Şikayet - İhale bedeli

Usulsüz kesinleşen ihalenin feshine karar verildiğinden ortada usulüne uygun yapılmış bir ihalenin varlığından ve yatırılmış bir ihale bedelinden söz edilemeyeceği açık olup, dosyada yer alan ihale bedelinin bir başka dosyadaki haciz alacaklılarına ödenmesine dair borçlunun vermiş olduğu muvafakatin bir hükmü olmadığından icra müdürlüğünün talebin reddine dair kararı yerinde olup mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekeceği-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davalı/borçlu  tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Büşra Canan Tosun tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Devamı için tıklayınız