Satış isteme süresi- Taşınmazın tahmini bedelin üstünde satılması- İhalenin feshi- Hukuki yarar-

Satış isteme sürelerinin geçmesine rağmen, icra müdürünün satış talebini kabul etmesinin, İİK.'nın emredici nitelikteki anılan maddelerine aykırı bir durum yarattığı, böyle bir durumda, taşınmaz, tahmini bedelin üstünde dahi satılsa, borçlunun ihalenin feshini istemekte hukuki yararının olduğu-

"...Alacaklı tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde, borçlunun sair şikayet nedenleri yanında ipotekli taşınmazın bir yıllık süre içinde satışının istenmediğinden bahisle ihalenin feshine karar verilmesini talep ettiği,mahkemece,taşınmazın muhammen bedelin üzerinden satıldığından bahisle ihalenin feshi şikayetinin hukuki yarar yokluğundan reddine karar verildiği,ilk derece mahkemesi kararına karşı borçlu tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesin’ce istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir..."

Devamı için lütfen tıklayın…