Üçüncü kişinin açtığı İİK’nun 97-99. maddelerinin uygulanmasına ilişkin şikayet-

İcra mahkemesince yapılacak değerlendirmede, haczin İİK 99'a göre yapılmış olduğu sonucuna ulaşılması halinde, prosedür gereğince İİK. 99 uyarınca işlem yapılması için dosyanın icra müdürlüğüne gönderilmesine de karar verilmesi gerektiği-

"...İlk Derece Mahkemesi’nce şikayetin reddine karar verilmiş, karara karşı şikayetçi üçüncü kişi tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nce, şikayetçinin istinaf isteminin kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına ve yerine, şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün İİK’nun 97. maddesi gereğince tesis ettiği 19.9.2019 tarihli işlemin iptaline karar verilmiş, karar alacaklı tarafından temyiz edilmiştir...."
Devamı için lütfen tıklayın…