Gayrimenkul satış vaadi- Tazminat- Kısmi dava- Taşınmazın zilyetliğinin zamanaşımına etkisi-

Kısmi davada fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmuş olmasının, saklı tutulan kesim için zamanaşımını kesmeyeceği- Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin ifa olanağının kalmaması nedeniyle davacının oluşan güncel zararının tazminine ilişkin davada 10 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanacağı (TBK 146)- Zamanaşımı, borcun muaccel olması ya da ifanın imkansız hale geldiği tarihte başlayacağından ve zilyetlik devam ettiği sürece zamanaşımı süresi işlemeyeceğinden, satışa konu taşınmazın zilyetliği alıcıya devredilmiş ise zamanaşımının işlemeyeceği-

"...Dava, usulüne uygun olarak düzenlenmiş gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin ifa olanağının kalmaması nedeniyle davacının oluşan güncel zararının tazminine ilişkindir.

Yargılama sırasında 20/12/2017 tarihli keşif neticesi alınan bilirkişi raporunda, taşınmazın kapalı olduğu görülmüş olmakla birlikte, dava konusu taşınmazın zilyetlik durumu hakkında araştırma yapılmadan emsal olarak aynı nitelik ve özellikteki meskende incelemelerin yapıldığı görülmüştür...."

Devamı için lütfen tıklayın…