İtirazın iptali- Takibin devamı- Takip alacağını aşan miktar- Haczin kaldırılması-

İtirazın iptaline karar verilmesi üzerine, alacaklının itirazın iptali kararını icra dairesine sunarak itirazın iptaline karar verilen takip alacağı yönünden icra emri tebliğ edilmeksizin itirazın iptaline karar verilen takip alacağı kadar haciz yapılabileceği- Takip talebindeki alacak kalemleri arasında yer almayıp, itirazın iptali kararında hükmedilen inkâr tazminatı, yargılama gideri ve vekâlet ücreti alacaklarının tahsili için borçluya icra emri düzenlenerek tebliğ edilmediğine göre, belirtilen alacak kalemlerinin dosya hesabına dahil edilerek bu miktar yönünden de haciz yapılmasının mümkün olmadığı- Borçlu icra mahkemesine başvurusunda icra emri gönderilmeden itirazın iptali kararında hükmedilen yargılama giderleri, vekâlet ücreti ve icra inkâr tazminatının da eklenerek dosya hesabı yapılarak malvarlığına haciz konulduğunu ileri sürdüğünden icra müdürlüğünce takibin devamına karar verilen takip alacağını aşan miktar yönünden iptali ile haczin bu miktar yönünden kaldırılmasına karar verilmesi gerektiği-

"...Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; şikâyet dilekçesindeki taleplere göre itirazın iptali kararı ile takibin devamına karar verilen takip alacağını aşan miktar yönünden icra müdürlüğünce tesis edilen 09.07.2015 tarihli işlemin iptali ile haczin bu miktar yönünden kaldırılmasına karar verilip verilemeyeceği noktasında toplanmaktadır..."

Devamı için lütfen tıklayın…