Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi- İnşaatın tamamlanma süresine uyulmaması- Sözleşmenin geriye etkili feshi- Avans tapu- Tapu iptali- Tapuya güven ilkesi- Üçüncü kişilerin mülkiyet hakları (TMK 1023)-

İnşaatın tamamlanarak iskan ruhsatının alınması gereken sözleşmede belirlenen süreye uyulmadığından, sözleşmenin geriye etkili feshine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığı- Yüklenicinin arsa sahipleri ile arasındaki sözleşme gereği edimlerini yerine getirmediği, avans olarak kendisine devri yapılan tapuyu üçüncü kişilere devrettiği anlaşılmış olup, geriye etkili fesih ve tapunun iptali ile davacılar (bir kısım arsa sahipleri) adına hisseleri oranında tescilinde hukuka aykırılık bulunmadığı- "Tapuya güvenen kişinin iyi niyetli olduğuna ilişkin karinenin aksini, yani davalı üçüncü kişilerin kötü niyetli olduğunu davacı/arsa sahiplerinin ispatlaması gerektiği, davacı taraf, afaki iddialar dışında davalı üçüncü kişilerin kötü niyetli olduğuna dair hiçbir delil sunamadığından, (temyiz eden) davalı üçüncü kişilerin mülkiyet haklarının TMK 1023 gereğince korunması gerektiği" şeklindeki muhalif görüşün ise kabul görmediği-

"...İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile mahkemece; davacı ile davalı arsa ortakları ... ve ... ile davalı yüklenici şirket arasında ... 32. Noterliğinin 27/01/2011 tarih 02620 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı, sözleşme gereğince iskan alınarak inşaatın tamamlanma süresinin sözleşme tarihinden itibaren 18 ay olarak belirlendiği, sözleşme 27/01/2011 tarihinde imzalandığından inşaatın bitim tarihinin 27/07/2012 olduğu, inşaatın süresinde bitirilmemesi nedeniyle davacı tarafından ... 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/38 D. İş sayılı dosyasında yaptırılan tespit sonucu alınan bilirkişi raporunda, dava konusu binanın inşaat seviyesinin %48,5 olduğunun belirtildiği, yapı ruhsatının 14/12/2011 tarihinde alındığı, inşaat süresinin yapı ruhsatı tarihinden itibaren başlatılması gerektiği, buna göre binanın 14/06/2013 tarihinde bitmesi gerektiği, 23/08/2012 tarihinde yapılan tespitte inşaatın %48,5 seviyesinde olduğu, mahkemece yapılan keşif sonucu ise inşaatın %56,77 seviyesinde olduğunun belirlendiği, bu durumun davalı yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmediği sonucunu doğurduğu ve davalı yüklenicinin inşaatı bitirme imkanının bulunmadığının anlaşıldığı, buna göre davacının sözleşmenin geriye etkili fesih talebinin yerinde olduğu, taraflar arasındaki sözleşmeye göre zemin kat 3 ve 4 numaralı, birinci kat 5 numaralı, ikinci kat 8 numaralı ve üçüncü kat 9 numaralı bağımsız bölümlerin davalı yükleniciye ait olduğu, tapu kayıtlarına göre davalı yüklenici tarafından 3 numaralı bağımsız bölümün 20/12/2011 tarihinde 1/2 hissesinin ...'e, 1/2 hissesinin ...'e, 5 numaralı bağımsız bölümün 19/07/2011 tarihinde ...'e, 9 numaralı bağımsız bölümdeki 1471/4100 hissenin 20/10/2011 tarihinde ...'ye satıldığı, davaya konu sözleşmenin feshi nedeniyle davalı yüklenici tarafından üçüncü kişilere satılmış bulunan 3, 5 ve 9 numaralı bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptali ile arsa maliklerinin hisseleri oranında adlarına tapuya tescilinin gerektiği, davacının seçimlik hakkını sözleşmenin feshi yönünde kullandığı için kira kaybı ve cezai şart isteyemeyeceği, davalı yüklenicinin yapmış olduğu imalatın serbest piyasa rayiçlerine göre tutarının bilirkişi heyeti tarafından 498.151,00 TL olarak hesapladığı belirtilerek sözleşmenin geriye etkili feshine, 3, 5 ve 9 numaralı bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptali ile arsa malikleri adına hisseleri oranında adlarına tapuya tesciline, fazlaya ilişkin istemin reddine karar vermiştir..."

Devamı için tıklayınız…