Soruşturma kapsamında el konulan teknenin yediemine teslimi- Saklama hizmeti ve ücreti- Hapis hakkı-

Mahkeme kararıyla el konulan tekne saklanması için kendisine teslim edilen şikayetçi yedieminle Adalet Bakanlığı arasında genel anlamda saklama sözleşmesinin kurulduğu- Ücret ödenmesi konusunda sorumluluğun Adalet Bakanlığı veya tekne malikinde olup olmadığının işletenin hapis hakkına başvurması açısından sonuç doğurmayacağı- Sunulan saklama hizmeti nedeniyle borç ödenmediği takdirde TBK 580 uyarınca işletenin alacağını almak için hapis hakkının bulunduğu ve alacağını teknenin paraya çevrilmesi yolu ile alabileceği- TBK’da hapis hakkının bahsi geçen sözleşme açısından kullanılması yönünden taşıt maliki ile borçlunun aynı kişiler olması gerektiği yönünde bir düzenlemenin bulunmadığı-

..."Şikayetçi vekilinin icra mahkemesine başvurusunda; ...Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/.. Sor. sayılı dosyası kapsamında ve ilgili mahkemenin el koyma kararı ile M. H. isimli teknenin müvekkili şirkete 18.08.2020 tarihinde yediemin olarak teslim edildiğini, tekne sahibinin E. K. olduğunun tespit edildiğini, ...1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/.. Esas 2021/... Karar sayılı dosyasından beraatine karar verildiğini, taraflarınca ilgili mahkemeden teknenin Milli Emlak Müdürlüğü nezdinde müsaderesine karar verilerek satılmasının talep edildiğini, ancak beraat kararı verildiği ve teknenin de suça karışmadığına karar verilmiş olması nedeniyle taleplerinin reddedildiğini, tekneyi teslim almayan ve otopark ücretini de ödemeyen tekne sahibine Bodrum 1. Noterliğince ihtarname gönderilerek tekneyi teslim alması, aksi halde yasal tüm yollara başvurulacağı ve rehin hakkı kullanılarak teknenin satışına gidileceğinin ihtar edildiğini, işbu ihtarın 01.11.2021 tarihinde tebliğ edildiğini, TBK'nın 580. maddesi uyarınca hapis hakkı tanınması, defter tutulması ve icra dosyasından rehinli takip başlatılması adına süre verilmesi talebinde bulunulduğunu, ilgili icra müdürlüğü tarafından taleplerinin reddine karar verildiğini, kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, Bodrum İcra Müdürlüğü'nün 2021/...sayılı dosyası kapsamında verilen 03.12.2021 tarihli kararın kaldırılmasına, M. H. isimli tekne ile ilgili hapis hakkının kullanabilmesi adına rehinli icra takibi açılmasına karar verilmesinin talep edildiği, ilk derece mahkemesince, kolluk ile yediemin arasında yapılan sözleşmenin tekne sahibi yönünden bir bağlayıcılığının olmadığı, ayrıca teknenin muhafazasında tekne malikinin menfaatinin söz konusu olmadığı için vekaletnamesiz iş görme hükümlerinin somut olay bakımından tatbik edilemeyeceği, ayrıca taraflar arasında akdedilmiş bir sözleşme ilişkisinin varlığından söz edilemeceği, teknenin muhafazasının davalı yönünden sebepsiz zenginleşme oluşturmayacağı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, şikayetçi vekilince istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmüştür..."

Devamı için tıklayınız…