Karşılıksız şerhi vurulmaması- Şirketin imza ile temsili-

"Çift imza ile temsil edilen şirket adına düzenlenen çekte tek imza bulunması"  nedeniyle bankanın karşılıksızdır şerhi vurmaması halinde beraat kararı verilmesinin hatalı olduğu; bu durumun çekin kambiyo vasfını değiştirmeyeceği (12. HD. 01/06/2017 T. 1663/8610) gözetilerek, ibraz tarihi itibarı ile çek hesabında çek karşılığının bulunup bulunmadığı ilgili bankadan sorularak şirket mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesinin cezai sorumluluğunun olduğu dikkate alınarak sanıkların hukuki durumunun tayin ve tespitinin gerektiği- Sanıklara duruşma gününü bildirir şekilde tebligat yapılıp taraf teşkili sağlanmadan hüküm tesis edilemeyeceği-

"..Davaya konu çekte yerel mahkemenin beraat hükmünde bankaca ibraz anında tek imza ile imzalandığı için karşılıkszıdır şerhi vurulmaması nedeniyle beraat kararı verilmesine sanıklardan Serdarın şirketin yönetici ve ortağı olduğu ,çekteki ciro silsilesine göre de şirket adına keşideci imzası ile ciratnta olarak imzasının çıplak gözle örtüştüğü , ibraz tarihi itibarı ile, Sanıklar S. İ. ve S. Ş.'nin müştereken temsile yetkili oldukları, ancak çekte tek imza bulunduğu anlaşılıyor ise de Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 01/06/2017 tarih 2016/1663 Esas 2017/8610 sayılı kararı da dikkate alınarak, bu durumun çekin kambiyo vasfını değiştirmeyeceği, bu nedenle ibraz tarihi itibarı ile çek hesabında çek karşılığının bulunup bulunmadığı ilgili bankadan sorularak şirket mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesinin cezai sorumluluğunun olduğu dikkate alınarak sanıkların hukuki durumunun tayin ve tespitinin gerektiği gibi, sanıklara duruşma gününü bildirir şekilde tebligat yapılıp taraf teşkili sağlanmadan yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi sebebiyle, İlk Derece Mahkemesince verilen kararın CMK'nun 280/1-b maddesi yollaması ile aynı yasanın 289/1-e maddesi gereğince BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine 29/03/2019 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi...." 

GAZİANTEPBAM 12. CD. 29.03.2019 T. 1090/529