İpoteğin kaldırılması- Aile konutu şerhi- İmza inkarı- Yargılama gideri- Vekalet ücreti- Bilirkişi-

İpoteğin kaldırılması talepli davaya konu taşınmazın ipotek işlem tarihinde aile konutu vasfında bulunduğu, taşınmaz üzerinde dava konusu ipotek işlemi öncesinde davalı eş tarafından davalı banka lehine ipotek işlemi gerçekleştirildiği, davalı bankaca dava konusu taşınmazın aile konutu olmadığına dair iddiasıyla birlikte ipotek işlemi sırasında davacı eşin ipotek işlemine açık muvafakatinin alındığını savunduğu, usulüne uygun ara kararlara rağmen söz konusu muvafakatname belgesinin aslının sunulmadığı, imza inkarında bulunan davacının eli ürünü imzasının bulunup bulunmadığı hususunda bilirkişi incelemesi yapılamadığı, davalı banka ipotek işlemi sırasında davacının verdiğini iddia ettiği muvafakatnamedeki imzanın davacıya ait olduğunu kesin olarak ispat edemediği, davacı eşin “açık rızası alınmadan” yapılan işlemin “geçersiz olduğunu” kabul etmenin zorunlu olduğu, açıklanan nedenlerle; konusuz kalan davada davacı eşin dava açmakta haklı olduğu, dava açılmasına sebebiyet veren davalıların yargılama gideri ve vekâlet ücretinden sorumlu tutulması gerektiği-

"... I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili ve 3 çocuğunun 2008 yılından itibaren aile konutu olarak kullandığı dava konusu taşınmazın müvekkilinin bilgisi dışında davalı banka lehine ipotek edildiğini, ipotek aşamasında müvekkilinin rızasının alınmadığını belirterek, dava konusu ''... ili ... ilçesi ... Mah. 22 pafta, 869 ada, 153 parsel , C Blok 11 nolu daireye'' tesis edilen 27.03.2015 tarihli ipoteğin hükümsüz olduğunu iddia ederek ipoteğin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir..."

Devamı için tıklayınız…