Kat maliklerinden sorumluluğu- Alacaklının site yönetimi hakkında takip yapması/kat malikleri hakkında takip yapması- Seçimlik hak-

Kat maliklerinden her birinin, kapıcı giderlerinden (yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça) diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumlu olduğu (634 s. K. mad. 20)- Alacaklının site yönetimi hakkında takip yapabileceği gibi, takibe konu borcun yasal sorumlusu olan kat malikleri hakkında da takip yapabileceği- Alacaklının, site yönetimi hakkında takip başlatmayı tercih etmesi halinde, kat maliklerine icra emri tebliğ edilmesi veya kat maliklerinin takipte taraf olarak gösterilmesi gerektiği-

"Kat maliklerinden her birinin, kapıcı giderlerinden (yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça) diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumlu olduğu (634 s. K. mad. 20)- Alacaklının site yönetimi hakkında takip yapabileceği gibi, takibe konu borcun yasal sorumlusu olan kat malikleri hakkında da takip yapabileceği- Alacaklının, site yönetimi hakkında takip başlatmayı tercih etmesi halinde, kat maliklerine icra emri tebliğ edilmesi veya kat maliklerinin takipte taraf olarak gösterilmesi gerektiği"

şeklindeki içtihat için bknz:  12. HD. 13.02.2019 T. 4987/2050

"İlamda taraf olmayan, takip talebinde borçlu olarak yer almayan şikayetçiye icra emri gönderilmesinin ilamlı takip hükümlerine uygun olmadığı, kat maliklerine karşı ilama atıf yapılmak suretiyle ancak ilamsız takip yapılabileceği, mevcut ilamlı takipte ise kat maliklerine, İİK.nun 89. maddesi hükmü uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilerek aidatlarını icra dosya hesabına yatırmalarının da istenebileceği, bunun dışında ilamın yargılamasında yer almayan, takip konusu borcun doğduğu dönemde kat maliki olup olmadıkları ilamdan net bir şekilde anlaşılamayan kişilere ilamlı takibin yöneltilmesi ve icra emri gönderilmesinin, ilamlı takip hükümlerine uygun olmadığı, bu nedenlerle mahkemece (süresiz yapılabilecek olan bu) şikayetin kabulü ile şikayetçi yönünden icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle şikayetin reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğu"

şeklindeki içtihat için bknz: 8. HD. 14.02.2017 T. 1133/1779