İptal zeyilnamesinin sigortalının poliçedeki yetersiz adresine tebliği-

Sigorta poliçesine sigortalının adresi olarak araç ruhsatında belirtilen adresin yazıldığı olayda, adresin yetersiz olması sebebine dayalı olarak davalı sigorta şirketince bu adrese yapılan tebligatın iade geldiği gün feshin gerçekleştiğini savunması ve mahkemece de bu gerekçeyle davanın reddine karar vermesi karşısında; sigorta şirketinin tacir olması, basiretli tacir gibi davranması gerektiği ve poliçeyi düzenlerken sigortalının bildirdiği adresin yetersiz olduğu anlaşıldığında, adresi tebliğe yarar şekilde netleştirdikten sonra poliçeyi düzenleme zorunluluğunun bulunması yanında, davalı sigorta şirketinin ancak kendi yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra davacı sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmesini bekleyebileceği de nazara alınarak, mahkemece işin esasını inceleyip karar vermesi gerektiği-