Tapu iptali ve tescil istemi- İnançlı işlem- İnanılanın, malı üçüncü kişiye devri- Taraf teşkili-

İnançlı işlem konusu olduğu iddia edilen mal, üçüncü kişiye devredilmişse, davanın kayıt maliki yanında inanılana da yöneltilmesi gerektiği- İnançlı işlem konusu malın muvazaalı olarak devredildiği iddiası nedeniyle son kayıt maliki aleyhine açılan davanın dinlenebilmesi için öncelikle davacı ile ilk el arasındaki temlikin inanç sözleşmesine dayalı olduğunun kanıtlanması gerektiği- "Tapu iptali ve tescil davalarının kural olarak son kayıt malikine açılması gerektiği, davacının bu davada inançlı işlemin varlığını ve davalının taşınmaz ediniminin iyiniyetli olmadığını bilebilecek durumda olduğunu ispatlayarak tapunun iptal edilmesini sağlayabileceği, ispat yükü kurallarına göre (inanılan) önceki malikin davada yer almasının zorunlu olmadığı, gerek maddi hukuk kuralları gerekse mecburi dava arkadaşlığına ilişkin usul kurallarının da bunu gerekli ve zorunlu kılmadığı" şeklindeki görüşün HGK çoğunluğunca benimsenmediği-

"... I. DAVA

1. Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili tarafından, damadı B.’ın ihtiyacı olan 200.000,00 TL'nin temini için bilirkişi raporlarına göre 850.000,00 TL değer biçilen dava konusu 3121 ada 13 sayılı parseldeki 11 nolu bağımsız bölümün teminat olarak tefeci olarak bildikleri dava dışı U. K.’na şeklen satış suretiyle temlik edildiğini, davalı U.’un devraldığı dava konusu taşınmazı bankaya teminat göstererek 200.000,00 TL kredi çektiğini, çekilen kredi taksitlerinin müvekkilinin damadı B. tarafından ödendiğini ancak aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle dava konusu taşınmazın iadesine ilişkin açılacak davalardan kurtulmak amacıyla çekişmeli daireyi muvazaalı olarak davalı G. A.'a satış göstererek devrettiğini, davalının daireyi hiç görmeden satın aldığını, satış bedeli ile gerçek bedel arasında fahiş fark bulunduğunu ileri sürerek dava konusu 11 nolu bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

2. Fer'î müdahil vekili; dava süreci ve yargılama sonucunda verilecek olan kararın kamu alacaklısı olan müvekkili idarenin hak ve menfaatlerini etkileyeceğinden davaya davacı yanında fer'î müdahil olarak katılma talebinde bulunmuştur..."

Devamı için tıklayınız…