Tüketici Kredisi- İpoteğin Paraya çevrilmesi Yolu İle Takip-

Takibe konu ipoteğin, tüketici kredisi alacağının teminatı olarak düzenlenmesi halinde, alacağın tüketici kredisi olması ve ipotek alacağının varlığı, miktarı ve muaccel olup olmadığı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna tabi olduğundan, kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içermediği ve bu tür bir ipoteğe dayalı olarak ilamlı takip yapılamayacağı ancak, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip yapılıp, borçluya İİK mad. 149/b uyarınca ödeme emri gönderilebileceği-