Borçlu şirket yetkilisine gönderilen haciz ihbarnamesinin sonuçları- Usulsüz tebligat- Takipten haberdar olma-

Borçlu şirket yetkilisine gönderilen haciz ihbarnamesiyle borçlu şirketin takipten haberdar olduğunun kabul edilemeyeceği- Gerçek kişiye yapılan tebliğ ile farklı bir tüzel kişiliğe sahip şirkete yapılan tebliğin öğrenilmiş olmayacağı-

"...Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yolu ile takipte, borçlu şirket vekilinin icra mahkemesine başvurusunda, ödeme emrine ilişkin tebligatın usulsüz olduğu ileri sürülerek, tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olan 25.06.2019 olarak düzeltimesinin talep edildiği, ilk derece mahkemesince, tebliğin usulüne uygun olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, borçlu tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, öğrenme tarihi olarak 25.06.2019 bildirilmiş ise de borçlu şirket yetkilisi K. B.’a İİK’nun 89/1 maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderildiği, bu haciz ihbarnamesinde takip dosyasının, borcun, takibin kesinleşmesi sebebiyle haciz uygulandığının da belirtildiği, ihbarnamenin bahsi geçen yetkiliye tebliğine ilişkin tebliğ mazbatası dosya arasında veya UYAP kayıtlarında bulunmasa da şirket yetkilisinin vekili aracılığıyla 14.05.2019 tarihinde haciz ihbarnamesini haricen öğrendiklerini belirterek haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi sunulduğu, buna göre takipten en geç 14.05.2019 tarihinde haberdar olunduğu ve bu tarihten itibaren yedi günlük süre geçtikten sonra 28.06.2019 tarihinde usulsüz tebliğ şikayetinin yapıldığı, şikayetin yedi günlük hak düşürücü süre içerisinde yapılmadığı gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve şikayetin süre aşımı nedeni ile reddine karar vedildiği görülmüştür..."

Devamı için lütfen tıklayın...