Haksız fiil- TBK m. 19 uyarınca muvazaa iddiasına iptal davası- Hukuki yarar- Davacının davalı borçludan alacaklı olması gerekliliği-

TBK 19 uyarınca muvazaa iddiasına dayalı olarak dava açılabilmesi için davacının icra takibine geçmesi ve aciz belgesi almasına gerek olmasa da davacının bu davayı açmakta hukuki yararı olması için diğer dava koşullarının yanında davacının davalı borçludan alacaklı olması gerektiği- Zimmet suçu nedeniyle oluşan zararın dava veya takip yoluyla haksız fiil faillerinden talep edilmesi, bu talebin karşılanmaması halinde haksız fiilden kaynaklanan alacağın tazminine yönelik TBK 19 uyarınca muvazaa iddiasına dayalı davanın açılması gerektiğinden, bundan önce davacının, sadece ceza yargılaması nedeniyle mahkum olan davalının taşınmaz ve araçları elinden çıkardığından bahisle dava açmasında hukuki yarar bulunmadığı-

"....Davalı H.... vekili temyiz dilekçesinde; eldeki davada sunulan tüm dilekçeler ve toplanan tüm deliller sonrasında, davacının husumetli olduğu kişinin davalı O. T. olduğu, müvekkilinin isnat edilen eylemler nedeniyle hiçbir menfaatinin bulunmadığını, O. T.'ın kollukta alınan ifadelerinde ve Samsun 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin ...... sayılı dosyasının 5 nolu celsesinde ve Samsun 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin ...sayılı dosyasının 1 nolu celsesinde tanık sıfatıyla verdiği ifadelerinde "dava konusu ev ve araba davalı H. Y.'ın kendi imkanları ile alınmıştır, bu ev ve aracın benimle alakası yoktur." şeklinde beyanlarda bulunduğunu, davalı H. Y. ile davalı O. T. arasında bir muvazaa anlaşması olmadığını, ilk derece mahkemesinin bozma kararı öncesindeki kararını değiştirmesini gerektirecek yeni bir delilin ortaya konulmadığını, davalı H. Y.'ın ''oryantallik yaptığı ayrıca boşandığı eşinden haricen tazminat aldığını" dolayısıyla maddi gücü bulunduğunu, H. Y.'ın dolandırıcılık eylemine bir iştiraki olmadığını, davacı tarafından müvekkilinin iyi niyetini ortadan kaldırdığı söylenen davalıdır şerhinin hukuk düzeni içerisinde bir geçerliliği olmadığını ileri sürerek; kararın bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir..."

Devamı için tıklayınız…