Taksitle ödeme taahhüdü- İhalenin feshi-

Borçlunun satış talebinden sonra yaptığı taksitle ödeme taahhüdünün İİK'nun 111/1. ve 2. fıkrasındaki şartlara uygun olmaması durumunda, bununla icra takibi durmayacağı- Borçlunun İİK. mad. 111/1 ve 2. fıkradaki şartlara uygun olmayan taksitle ödeme taahhüdünün (teklifinin) alacaklı tarafından kabul edilmesi halinde, alacaklı ile borçlu arasında bir taksit anlaşması yapılmış olacağı ve bu halde de borçlu taksitleri anlaşmaya göre zamanında ödediği sürece borçlunun hacizli malları satılamayacağı ve satış isteme sürelerinin işlemeyeceği- Alacaklı, İİK. mad. 111/1 ve 2. fıkradaki şartlara uygun olmayan böyle bir taksitle ödeme teklifini kabul etmezse borçlunun hacizli mallarının satılacağı- İcra mahkemesince anılan taahhüt işleminin, İİK. mad. 111/3. fıkrasında belirtilen şekilde alacaklının rızasına bağlı olması nedeniyle alacaklının anılan taahhüt işleminde imzasının bulunması sebebi ile satış talebinden sonra yapılan taahhüdün geçerli olduğu gözetilmek suretiyle ilk taksitin ihaleden önce yatırılıp yatırılmadığı araştırılmadan karar verilmesinin isabetsiz olduğu-

"...Somut olayda 21.12.2017 tarihli karar ile Manisa ili Yunusemre İlçesi 1918 ada 1 parsel sayılı A-7 Blok Z+1 çatı kat -1 nolu bağımsız bölümün satışına karar verildiği, borçlunun 16.02.2018 tarihinde borcu 2 taksit ile ödeme ödeme teklifinde bulunduğu, ve 19.02.2018 tarihinde taşınmazın ihalesinin yapıldığı anlaşılmıştır.

Borçlunun satış talebinden sonra yaptığı taksitle ödeme taahhüdü İİK'nun 111. maddesindeki 1. ve 2. fıkrasındaki şartlara uygun değil ise, bununla icra takibi olduğu yerde durmaz. Fakat borçlunun İİK'nun 111. maddedeki 1.ve 2. fıkradaki şartlara uygun olmayan taksitle ödeme taahhüdünün (teklifinin) alacaklı tarafından kabul edilmesi halinde alacaklı ile borçlu arasında bir taksit anlaşması yapılmış olur. Bu halde de borçlu taksitleri anlaşmaya göre zamanında ödediği sürece borçlunun hacizli malları satılamaz ve satış isteme süreleri işlemez. Fakat alacaklı İİK'nun 111. maddesindeki 1.ve 2. fıkradaki şartlara uygun olmayan böyle bir taksitle ödeme teklifini kabul etmez ise borçlunun hacizli malları satılır (Prof. Dr. Baki Kuru, İİK El Kitabı 2.Baskı sf:615-616). O halde mahkemece anılan taahhüt işleminin İİK'nun 111/3. fıkrasında belirtilen şekilde alacaklının rızasına bağlı olması nedeniyle alacaklının anılan taahhüt işleminde imzasının bulunması sebebi ile satış talebinden sonra yapılan taahhüdün geçerli olduğu gözetilmek suretiyle ilk taksit olan 40.000 TL‘nin ihaleden önce yatırılıp yatırılmadığının araştırılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, belirtilen nedenle Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılması ve ilk derece mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir...."

12. HD. 18.04.2019 T. 4526/6789