Konkordatonun tasdiki şartları- Ödemesiz dönem- Menfaat dengesi-

Tasdik edilen konkordato projesinde davacı şirketin proje kapsamında yapacakları ödemelerin tasdik kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl ödemesiz dönem sonrasında başladığı, 2 ayda bir, 42 eşit taksitte, garame payı oranında ödenmesine karar verildiği anlaşılmakla, davacının 2018 yılından bu yana 5 yıldır konkordato tedbirlerinden yararlandığı da gözetildiğinde, ödemelerin karar tarihi yerine istinaf ve temyiz kanun yolunda geçecek süreleri de aşacak şekilde kesinleşmeden itibaren başlamasının kabul edilmesinin ve bu denli uzun bir sürenin beklenmesinin alacaklılar ile borçlu arasındaki menfaat dengesini borçlu lehine bozar mahiyette olduğu- Mahkemece, borçlunun kaynakları ile orantılı olmayan, ödeme süresinin uzunluğu nedeniyle alacaklıların aleyhine olacak şekilde menfaat dengesini bozan konkordato projesinin reddine, İİK 292/1-b'deki şartlar oluştuğundan ve borca batık olduğu anlaşılan davacı şirketin iflasına karar verilmesi gerektiği-

"...B. İlk Derece Mahkemesince Bozmaya Uyularak Verilen Karar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; bozma öncesi ilk karar gerekçesiyle imtiyazsız (adi) alacaklar yönünden konkordatonun tasdikine, faizsiz ana para üzerinden kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren 1 yıl ödemesiz, kararın kesinleştiği tarihten sonraki ayın günü başlamak üzere, 2 ayda bir, 42 eşit taksitte, garame payı oranında ödenmesine, 20.03.2021 tarihinde dosyaya sunulan komiser heyeti tarafından düzenlenen ödeme listesinin kararın eki sayılmasına karar verilmiştir...."

Devamı için tıklayınız…